Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Omnimesh BV van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen Omnimesh BV, met vennootschapszetel in 9160 Lokeren, Spieveldstraat 28,  en de klant tot stand komen via haar website shop.omnimesh.be, en op alle aanbiedingen die Omnimesh BV doet door middel van haar website.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door Omnimesh BV werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Omnimesh BV.

Artikel 2 – Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van shop.omnimesh.be worden uitgedrukt in euro en zijn btw excl. , recupel en bebat inclusief. Zij zijn slechts informatief en verbinden Omnimesh BV niet. Bijkomende verplichte kosten worden indien mogelijk apart vermeld.

2.2 Bestellingen verbinden Omnimesh BV slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand, wanneer de klant door Omnimesh BV per e-mail een bevestiging van zijn bestelling ontving.

2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Omnimesh BV. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Omnimesh BV te worden aanvaard.

2.4 Omnimesh BV heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst werd gesloten conform artikel 2.3 als de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

Artikel 3 – Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

Artikel 4 – Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van Omnimesh BV van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant, is Omnimesh BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, onverminderd het recht in hoofde van Omnimesh BV om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 Omnimesh BV is ook gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant de account van de klant af te sluiten in welk geval de klant niet langer bestellingen kan plaatsen via de website.

Artikel 5 – Levering, transportkosten en overdracht van risico

5.1 Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, meldt de verkoper dit ook per e-mail.

5.2 De bestelde goederen worden door Omnimesh BV geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. In geval een wederaanbieding nodig is door afwezigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor gemaakte kosten aan te rekenen.

5.3 De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de klant gedragen. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikelen die thuis worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing.

5.4 Het risico wordt echter overgedragen op de klant zodra de bestelde goederen werden geïndividualiseerd en uiterlijk op het moment dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

5.5 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de klant uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde/bestelde goederen de uitsluitende eigendom van de leverancier en kunnen deze in geval van niet-betaling door de leverancier teruggevorderd worden, zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. De klant verbindt zich ertoe om de goederen niet te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken alvorens volledige betaling.

Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij derden in beslag genomen worden, moet de klant de leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen. De leverancier mag zich de zaken toe-eigenen in geval van niet-betaling.

Ondanks het eigendomsvoorbehoud gaat het risico met betrekking tot de geleverde goederen meteen bij levering over op de klant.

5.6 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Omnimesh BV slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Omnimesh BV, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.7 In geen geval is Omnimesh BV gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 7 bedoelde betaling niet ontving.

5.8 De overeenkomst kan voorlopig enkel in het Nederlands worden gesloten. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 6 –Betaling

Betaling moet gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij/zij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten plaatsvinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht – terugsturen bestelling

7.1 De consument heeft het recht aan Omnimesh BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed (uitzondering op deze regel zie artikel 7.2 en 7.5). Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Omnimesh BV, Spieveldstraat 28, 9160 Lokeren, e-mail: info@omnimeshcreations.be, via een on-dubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

  • De producten dienen compleet te zijn.
  • Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als je de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat je de producten aanvaardt.
  • De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.
  • De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).
  • Indien je beroep doet op het herroepingsrecht ben je verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen.

7.2 De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien van:

– geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

– producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en die aangeduid worden als MAATWERK of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

7.3 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet de goederen op zijn eigen kosten in de originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht terugzenden naar volgend adres: Omnimesh BV, Spieveldstraat 28, 9160 Lokeren.

7.4 Bij het uitoefenen van uw herroepingsrecht, zal het betaalde bedrag teruggestort worden, dit zonder overdreven vertraging en alleszins binnen de 14 dagen na de dag waarop Omnimesh BV op de hoogte werd gebracht van de herroeping. Bij betaling met een kredietkaart en als uw rekening reeds werd gedebiteerd, verbindt de verkoper er zich toe het gedebiteerde bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de herroeping terug te storten.

7.5 toelichting m.b.t. de uitzondering: Dit recht van de consument tot herroeping (teruggave) zoals voorzien in het Wetboek Economisch recht Boek VI art. 45 is enkel voorzien in geval van verkoop. De goederen die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst zijn derhalve geen voorwerp van dit herroepingsrecht.

Artikel 8 – Weergave

8.1. Omnimesh BV doet haar uiterste best om alle afbeeldingen waarheidsgetrouw online te plaatsen, de afbeeldingen kunnen evenwel afwijken van de realiteit. Omnimesh BV kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat u wenst af te zien van de verkoop, kan u gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten door de koper binnen 48 uur na het in ontvangst nemen aan Omnimesh BV worden bezorgd per aangetekend schrijven, of per e-mail aan info@omnimesh.be

9.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten door de koper onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na de ontdekking, aan Omnimesh BV worden bezorgd per aangetekend schrijven of per e-mail aan info@omnimesh.be

9.3 Klachten die buiten de onder artikel 9.1 en 9.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Omnimesh BV.

9.4 Klachten in verband met de bestelling en de levering moeten door de koper via het contactformulier gemeld worden of via info@omnimesh.be

Artikel 10 – Bescherming persoonsgegevens

10.1 De door de klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 Omnimesh BV verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Omnimesh BV, en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

10.3 De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. De klant kan daarvoor met ons contact opnemen via e-mail: info@omnimesh.be

Artikel 11 – Cookies

11.1 De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruikmaakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard als de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

11.2 Omnimesh BV informeert de klant dat hij te allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

12.1 De klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website shop.omnimesh.be wordt beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Omnimesh BV is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

12.2 In afwijking op artikel 12.1 is de klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Omnimesh BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de klant of het verlies van data door de klant die in verband kan worden gebracht met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

13.2 Omnimesh BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie.

13.3 Omnimesh BV streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de webshop, zonder echter de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan Omnimesh BV aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

13.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Omnimesh BV uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de webshop beperkt tot het bedrag van de verrichte aankoop.

Artikel 14 – Algemene bepalingen

Deelbaarheid: als onverschillig welke bepaling van de voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.

Verzaking: het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging voorwaarden: wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke reservatie en/of bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.

De voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden als hier expliciet naar wordt verwezen.

Voorrang documenten: in geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige voorwaarden en de bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

Artikel 15 – Bewijsvoering

De partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, en de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 De koopovereenkomst tussen de klant en Omnimesh BV wordt beheerst door het Belgisch recht.

16.2 In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.